Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Lærerpraktikanter

​Kanonskolen har indgået en samarbejdsaftale med Læreruddannelsen i Aarhus, i kategorien andre skoleformer

Målet med samarbejdet

Denne samarbejdsaftale gælder forhold vedrørende praktikvirksomhed i forbindelse med læreruddannelsen fra 2013 (LU13). Praktikvirksomhed omfatter faget praktik med egne kompetencemål, såvel som andet praksissamarbejde mellem læreruddannelse og skolerne samt de respektive studerende, undervisere, elever og lærere.

Praktik er benævnt som den røde tråd i LU13 og betegnes som ’rygraden i læreruddannelsens progression’. For at sikre, at den vision kan realiseres, kræves det, at læreruddannelsen og fagene arbejder sammen med de mange skoler, der varetager de studerendes uddannelse, mens de er i praktik og uden for praktikperioderne Til gengæld kræves det også, at skolerne samarbejder med læreruddannelsen om den opgave, der skal løses.

Denne korte samarbejdsaftale beskriver vilkår og betingelser, der gælder for de to parter, som underskriver aftalen. Samarbejdsaftalen skal suppleres af den uddannelsesplan, som alle praktikskoler ifølge Læreruddannelsesbekendtgørelsen er forpligtet på at udarbejde, før man får studerende i praktik. I uddannelsesplanen godtgør skolen, hvorledes den organiserer praktikken således at de studerende på bedst mulig vis tilegner sig målene for praktik på 3. niveau. Læreruddannelsen godkender uddannelsesplanen. Planen behandler de områder og kvalitetskrav som læreruddannelsen beskriver i skabelonen til udarbejdelse af uddannelsesplanen.

Om de formelle rammer for aftalen

·​Læreruddannelsen afholder hvert år møde for skoleledere/praktikansvarlig, hvor blandt andet gennemførte og fremtidige praktikforløb drøftes.

·​Det er ligeledes aftalt, at læreruddannelsen kan indgå aftaler med udvalgte skoler om pædagogiske indsatser i relation til skolen og læreruddannelsen, herunder særlige forsknings- og udviklingsarbejde.

·​Generelt gælder det for samarbejder ud over praktik, at læreruddannelsen aflønner underviserne i læreruddannelsen og skolen aflønner praktiklærerne.

Om samarbejdet mellem skolen og læreruddannelsen​

Den samlede praktik for en studerende udgør 30 ECTS. Praktikken afvikles normalt over 3 perioder på hver 10 ECTS. Med mindre andet aftales afvikles hver praktikperiode på 10 ECTS. over en periode på 6 uger(Obs: I 2016 er aftalt 7 uger). Læreruddannelsen fastlægger praktikperiodernes placering.·​De økonomiske rammer for samarbejdet er bestemt af det refusionstaksameter, som læreruddannelsen modtager fra ministeriet. Dette fastsættes i finansloven. I finansåret 2015 er taksametret, 15.350,- kr. pr. studerende pr. 30 ECTS; svarende til 5.117,- kr. pr. praktikperiode på 10 ETCS. Læreruddannelsen udbetaler ½-årligt et beløb til skolerne svarende til antallet af studerende, der i det pågældende ½-år har været i praktik i en periode på 10 ECTS – fratrukket 10 % til ’reparation’ ved manglende gennemførelse af praktikforløbet. Skoleledelsen står selv for en eventuel efterfølgende fordeling af beløbet internt på skolen.·​Honoraret for praktik dækker skolens udgifter til såvel praktik, eksaminator til prøven i praktik som andet praksissamarbejde med læreruddannelsen.·​Skolen bestræber sig på, at sikre at der på skolen er mindst en praktiklæreruddannet lærer.·​Læreruddannelsen udbyder hvert år praktiklæreruddannelsen/PD-modulet Praktikvejleder i læreruddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens bekendtgørelse – samt praktiklærerkurser og kursus om prøven i praktik.·​Parterne opfordrer uddannede praktiklærere til at søge beskikkelse som censorer i faget praktik.

Gennem partnerskabet ønsker skolen og Læreruddannelsen i Aarhus at kvalificere og styrke:

·​Den fælles forståelse for de forskellige private og frie skoleformers og læreruddannelsens udfordringer - og muligheden for gennem samarbejde at imødekomme (nogle af disse) disse udfordringer

·​Kvaliteten af de lærerstuderendes praktik, så praktikperioden bliver et centralt element i den studerendes uddannelse til lærer

·​Praksissamarbejdet mellem lærere og elever og ledelse på praktikskolerne og studerende og undervisere fra læreruddannelsen i forhold til de fælles udfordringer

·​Den udvikling og forskning som sker på praktikskolerne, i læreruddannelsen og tværgående mellem skoler og læreruddannelse

Rammerne for samarbejdet er styret af følgende dokumenter

·​Gældende bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK 1068)

·​Kompetencemål for praktik med fokus på områderne: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde (Bilag 3 til Bekendtgørelsen)

·​Læreruddannelsens studieordning og bestemmelserne om praktik som de fremgår heraf

·​Den lovgivning, der gælder for den pågældende skoleform – og for alle skoler, der modtager offentligt tilskud.

​Om samarbejde mellem skole, skolens lærere og læreruddannelsen

·​Skolens leder er ansvarlig for de studerendes praktik på skolen. Lederen kan udnævne praktikkoordinator, som organiserer praktikken på skolen, og som er læreruddannelsens kontaktperson på skolen

·​Skolen sikrer, at de studerende kommer i praktik i det undervisningsfag, der er fokus på i praktikperioden - gerne suppleret med de andre undervisningsfag, den studerende har - og at det sker hos lærere, der har linjefag eller tilsvarende kompetencer i det pågældende fag

·​Skolen organiserer de studerendes praktik, så arbejdsbyrden svarer til at være fuldtidsstuderende – under hensyntagen til, at den studerende inden for denne tidsramme også har tid til studieopgaver

·​Den studerendes praktik og studier i praksis tilrettelægges med udgangspunkt i den skabelon for udarbejdelse af uddannelsesplan som læreruddannelsen udarbejder

·​Ved prøven er læreruddannelsen ansvarlig for prøveafholdelse, herunder censur, eksaminator fra læreruddannelsen, lokale o. lign. Skolen sørger for at stille en praktiklærer til rådighed som eksaminator ved prøven

·​Skolen og læreruddannelsen stiller sig så vidt muligt gensidigt til rådighed for praksissamarbejde med de studerende, der i det pågældende studieår er i praktik på skolen