Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Særlig tilrettelagt uddannelse - STU​

Uddannelsen

 • STU er en 3-årig uddannelse med delforløb, med udgangspunkt i lov nr. 564 af 06/06/2007 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25361
 • STU ved Fonden Kanonen starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor eleverne afprøves indenfor faglige, sociale og personlige kompetencer, med fokus på potentialer og motivation. Vi vil afklare hvad det 3-årige uddannelsesforløb skal indeholde, for at tilgodese den enkelte elevs evner, ønsker, interesser og behov.
 • STU starter ud med undervisningstimer i livsduelighed, værkstedstimer og klargøring til praktikforløb
 • Efter afklaringsforløbets 12 uger, laver elevens primære lærer en uddannelsesplan, sammen med UU-vejlederen og eleven.
  I denne plan beskrives hvilke mål eleven det næste år skal nå, inden for de faglige, personlige og sociale områder – og planen vil være retningsgivende med henblik på hvilke tilbud, der skal til for at give eleven grundlag for en indholdsrig voksentilværelse.
  Der skal også beskrives hvilke job og/eller uddannelsesønsker, eleven vil prøve at få indfriet.

  Der skal også afklares om eleven har helbredsproblemer i forhold til sine uddannelsesønsker

Uddannelsens mål

At udvikle de personlige, sociale og faglige færdigheder, så :

 • Afklarer erhvervs- eller uddannelsesvalg
 • Lærer at honorere arbejdsmarkedets generelle krav
 • Forbedrer sine evner til koncentration, systematisering samt sin sociale formåen og sit samspil med sine omgivelser
 • Arbejder med selverkendelse
 • Spores ind på relevant beskæftigelse

Pris

 • Uddannelsen på Kanonskolen koster 18.300,- kr. om måneden.
 • Prisen inkluderer undervisning, transport, lokaler, arbejdstøj, mentortimer samt ledelse og administration

Afklaringsforløbet delelementer

 • Introforløb
 • Kendskab til uddannelses- og arbejdsmarkedsmuligheder
  • Praktikønsker og mulige felter for arbejdspraktik
 • Udarbejdelse af en ressourceprofil
  • Arbejdsmarkedsidentitet
  • Elevens ønsker, forventninger og interesser
  • Fortid, nutid – mulig fremtid
  • Støttebehov, herunder særlige undervisningsbehov
  • Fritid – sammenhæng mellem gode fritidsinteresser og følelsen af livskvalitet
  • Opstart af CV – som løbende udbygges med kursusbeviser
 • Undervisning og prøve i pc-kørekort, IT-ønsker i uddannelsen
  • Intro til STU-portefølje
 • Korte kurser, herunder kost og motion


Fokuspunkter under afklaringsforløbet

Vi vil evaluere afklaringsforløbet løbende, og resultaterne fra afprøvningerne vil indgå i forslaget til uddannelsesplanen, for den resterende del af det 3-årige særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. Vi vil have særligt fokus på:

 • Elevens fremmøde og stabilitet
 • Elevens udholdenhed, koncentration og tempo
 • Elevens arbejdsindsats, overblik, selvstændighed og initiativ
 • Hvordan er elevens motorik, praktiske sans og håndelag. Hvor mange forskellige opgaver kan eleven udføre og i hvilke sværhedsgrader?
 • Hvilken arbejdskvalitet og ansvarsbevidsthed udviser eleven?
 • Hvilke kommunikative evner har eleven og hvordan er forståelse af instruktion?
 • Hvordan er elevens personlige fremtoning?
 • Hvordan agerer eleven i sociale relationer, og hvordan er elevens samarbejdsevner?
 • Kan hjælpemidler støtte eleven?

Mål for afklaringsforløbet

At eleven er medskabende i et forslag til en uddannelse, som i størst muligt omfang tilgodeser egne potentialer, som motiverer eleven og skaber grobund for størst mulige udvikling.

At eleven bliver klar over egne ressourcer og begrænsninger, så forløbet både bliver overskueligt og muligt for eleven.