Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

visitation​

I henhold til gældende bestemmelser er det Favrskov Kommune, PPR, der træffer beslutning om, hvorvidt en elev bosiddende i Favrskov, skal henvises til undervisning i én af kommunens skoler, i Kanonskolen eller henvises til et andet relevant undervisningstilbud.

Med henvisning til den for området gældende lovning, kan Kanonskolen optage elever, der ikke er indskrevet på opholdsstedet Kanonen. Eleverne kan optages efter visitering af PPR i den kommune, hvor eleverne er bosiddende.

Anbringelsesstedet er forpligtet til at sikre, at der allerede ved beslutning om optagelse på opholdsstedet foreligger de fornødne PPR- og skoleudtalelser, som danner grundlag for visitationen til skoletilbud. Er dette i enkelte tilfælde ikke muligt, sikrer anbringelsesstedet som minimum, at der samtidigt med beslutning om optagelse foreligger skriftligt samtykke fra forældremyndighedsindehaverne om, at Favrskov Kommune har adgang til at rekvirere sagsakterne fra tidligere skole og PPR- betjening.

Visitation til skoletilbud foretages på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering af Favrskov Kommune, PPR, eller den relevante bopælskommunes PPR, ud fra de givne oplysninger. Eleven kan ikke starte på den interne skole, før der foreligger en visitering.

PPR skal underrette anbringende kommune om beslutningen, som skal indeholde en redegørelse herfor. Visiteres en elev til Kanonskolen, skal anbringende kommune godkende dette. Kan anbringende kommune ikke godkende skolegang på Kanonskolen, skal eleven henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder et undervisningstilbud i en specialklasse eller specialskole.

Der må maksimalt gå 15 dage, 3 skoleuger, før der er truffet afgørelse om endelig skoleplacering. I den mellemliggende tid kan eleven tilbydes enkeltmandsundervisning i Kanonskolen. Dette finansieres af anbringende kommune.

Mindst én gang om året skal der tages stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole. Beslutningen træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene samt efter forhandling med anbringende kommune og eventuelt anbringelsessted. Elevens synspunkt skal tillægges vægt under hensynstagen til elevens alder og modenhed.