Et specialiseret skoletilbud, som varetager elevernes særlige behov​

Uge/semester/årsplanlægning​

Kanonskolens personale arbejder ud fra en overordnet årsplan​

De enkelte lærere er forpligtiget på at aflevere en årsplan for deres respektive fag for alle elever. Årsplanen skal godkendes af skolelederen.


Uge- og semesterplanlægningen koordineres løbende på de ugentlige pædagogiskråds- og teammøder.

Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 6.-10.klassetrin. Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort og varieret udvalg af små klassesæt af lærematerialer, som løbende fornyes. Skolen benytter herudover Gyldendals elektroniske fagportaler, samt en række andre elektroniske undervisningssystemer. Der aflægges nationale test, som planlagt af Undervisningsministeriet. Der aflægges afgangsprøve i samarbejde med Hadbjerg skole. Der udstedes bevis for skolegangen for elever, som er fritaget for prøve. Der er udarbejdet aktuel PPV i forhold til evt. variation i fagrækken for den enkelte elev.

Humanistiske fag: Der undervises i dansk, engelsk, og tysk iht. Fælles mål. Historie/samfundsfag/kristendom indgår som en del af medborgerskab, og der undervises iht. Fælles mål.

Naturfag: Der undervises i matematik, biologi og geografi iht. Fælles mål. Der undervises i fysisk/kemi på Østervangsskolen af Kanonskolens egen fysiklærer iht. Fælles mål.

Praktiske og musiske fag: Idræt, sløjd, håndværk og design, håndarbejde, madkundskab, billedkunst, musik iht. Fælles mål, så vidt det er muligt, og ellers tilgodeses fagene i tværfaglige forløb.

Elevens alsidige udvikling: Elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Undervisningen inddrager i stigende krav elevens egne synspunkter og sigter mod at elevens i stigende grad udviser kategorial dannelse og således selv bliver i stand til at formulere acceptable positive mål og praktisere egen adfærd herefter.

Der afholdes/ søges afholdelse af test under hensyntagen til den enkelte elevs situation.